Privacy Policies – Other Markets

Bulgaria

Настоящото известие очертава специфична информация за обработката на лична информация за субектите на данни, чиито данни се обработват от Celgene в контекста на клинични изпитвания, наблюдения и други изследователски проекти.


Croatia

POLITIKA PRIVATNOSTI CELGENA

U Celgeneu prepoznajemo važnost i potpuno se zalaže za zaštitu privatnosti podataka povezanih sa svim pojedincima s kojima smo u interakciji.
Naša pravila o zaštiti privatnosti i obavijesti pružaju važne detalje o tome kako i zašto se osobni podaci obrađuju od strane tvrtke Celgene Corporation i njegovih svjetskih podružnica, kojima se mogu otkriti informacije, kao i prava pojedinaca.

Ovo pruža opći pregled načina na koji obrađujemo i štitimo informacije o pojedincima, uključujući i generalne članove javnosti, posjetitelje web stranice, podnositelji zahtjeva za posao, poslovne partnere, regulatorne kontakte i pacijente.

Ova obavijest navodi konkretne informacije o obradi osobnih podataka o zdravstvenim stručnjacima (HCPs) i konzultantima s kojima smo u interakciji.


Ova obavijest sadrži specifične podatke o obradi osobnih podataka o subjektima podataka čije podatke obrađuje Celgene u kontekstu kliničkih ispitivanja, promatračkih studija i drugih istraživačkih projekata.


Obratite nam se s pitanjima ili saznajte više o Celgeneovim pravilima i obavijestima o privatnosti.

Czech Republic

CELGENE SÚKROMNÁ POLITIKA

V společnosti Celgene uznáváme důležitost a plně se zavazujeme chránit soukromí informací týkajících se všech osob, s nimiž spolupracujeme.
Naše zásady a upozornění týkající se ochrany osobních údajů poskytují důležité informace o tom, jak a proč zpracovávají osobní údaje společnost Celgene Corporation a její celosvětové přidružené společnosti, kterým mohou být informace zveřejňovány, jakož i práva jednotlivců.

To poskytuje obecný přehled o tom, jak zpracováváme a chráňujeme informace o jednotlivcích, včetně všeobecných členů veřejné, návštěvníků webových stránek, uchazečů o zaměstnání, obchodních partnerů, kontaktů s předpisy a pacientů.

Toto oznámení popisuje konkrétní informace o zpracování osobních informací o zdravotnických pracovnících (HCP) a konzultantů, s nimiž spolupracujeme.


Toto oznámení uvádí konkrétní informace o zpracování osobních údajů o subjektech údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány společností Celgene v rámci klinických hodnocení, observačních studií a dalších výzkumných projektů.Kontaktujte nás s otázkami nebo se dozvíte více o zásadách a upozorněních společnosti Celgene týkající se ochrany osobních údajů.

Informace poskytnuté v tomto formuláři budou společnosti Celgene využívány k tomu, aby odpovídaly na vaši žádost.

Informace o tom, jak společnost Celgene zpracovává informace, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Celgene.

 

Estonia

Selles teatises kirjeldatakse konkreetset teavet tervishoiutöötajate ja konsultantide, kellega koos töötame, isikliku teabe töötlemise kohta.


Selles teatises kirjeldatakse konkreetset teavet andmesubjektide isikuandmete töötlemise kohta, kelle andmeid töötleb Celgene kliiniliste uuringute, vaatlusuuringute ja muude uurimisprojektide raames.


Greece


Αυτή η ανακοίνωση περιγράφει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με υποκείμενα δεδομένων των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Celgene στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, μελετών παρατήρησης καθώς και άλλων ερευνητικών έργων.


Hungary

CELGÉN PRIVÁCIÓS POLITIKA

A Celgene-nél felismerjük az összes olyan személyhez kapcsolódó információ magánéletének védelmét, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk.

Adatvédelmi irányelveink és közleményeink fontos részleteket szolgáltatnak arról, hogy a Celgene Corporation és annak világszerte működő leányvállalatai hogyan és miért dolgozzák fel személyes adatait, kinek az információt nyilvánosságra hozzák, valamint az egyének jogait.

Ez általános áttekintést ad arról, hogy miként dolgozzuk fel és védjük az egyénekről, köztük a nyilvánosság általános tagjai, a weboldal látogatóiról, a munkakeresőkről, az üzleti partnerekről, a szabályozási kapcsolatokról és a betegekről szóló információkat.

Ez a közlemény felvázolja az egészségügyi szakemberek (HCPs) és a kölcsönhatásban álló tanácsadók személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos konkrét információkat.


Ez az értesítés körvonalazza az érintettek személyes adatainak feldolgozásáról az olyan alanyokról, akiknek adatait a Celgene dolgozza fel klinikai vizsgálatok, megfigyelő vizsgálatok és más kutatási projektek keretében.


Kérjük, kérdéseivel forduljon hozzánk, vagy tudjon meg többet a Celgene adatvédelmi irányelveiről és hirdetéseiről.

Az ebben a formanyomtatványon megadott információkat a Celgene fogja használni a kérés megválaszolásához.

A Celgene információfeldolgozásával kapcsolatos információkért kérjük, tekintse át a Celgene adatvédelmi irányelveit.

Latvia

Šajā paziņojumā ir aprakstīta specifiska informācija par veselības aprūpes speciālistu (HCP) un mijiedarbīgu konsultantu personas datu apstrādi.

Šajā paziņojumā ir aprakstīta īpaša informācija par personas datu apstrādi par datu subjektiem, kuru datus Celgene apstrādā klīnisko pētījumu, novērojumu pētījumu, kā arī citu pētījumu projektu kontekstā.


Lithuania

Šiame pranešime aprašoma konkreti informacija apie asmens sveikatos priežiūros specialistų (HCP) ir interaktyvių konsultantų tvarkymą.

Šiame pranešime pateikiama konkreti informacija apie asmeninės informacijos apie duomenų subjektus, kurių duomenis „Celgene“ tvarko vykdydama klinikinius tyrimus, stebėjimo tyrimus ir kitus tyrimų projektus, tvarkymą.


Romania

Această notificare prezintă informații specifice cu privire la prelucrarea informațiilor personale despre persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate de Celgene în contextul studiilor clinice, studiilor observaționale, precum și a altor proiecte de cercetare.

Slovakia

CELGENOVÁ SÚKROMNÁ POLITIKA

V spoločnosti Celgene uznávame dôležitosť a sú plne odhodlané chrániť súkromie informácií týkajúcich sa všetkých osôb, s ktorými spolupracujeme.

Naše zásady a upozornenia o ochrane osobných údajov poskytujú dôležité informácie o tom, ako a prečo spracovávajú osobné informácie spoločnosť Celgene Corporation a jej celosvetové pridružené spoločnosti, ktorým môžu byť zverejnené informácie, ako aj práva jednotlivcov.

Toto poskytuje všeobecný prehľad o tom, ako spracovávame a chránime informácie o jednotlivcoch vrátane všeobecných členov verejnosti, návštevníkov webových stránok, uchádzačov o zamestnanie, obchodných partnerov, regulačných kontaktov a pacientov.

Toto oznámenie obsahuje konkrétne informácie o spracovaní osobných informácií o zdravotníckych profesionálov (HCP) a konzultantoch, s ktorými spolupracujeme.


Toto oznámenie obsahuje konkrétne informácie o spracovaní osobných údajov o subjektoch údajov, ktorých údaje spracúva spoločnosť Celgene v rámci klinických skúšok, observačných štúdií a iných výskumných projektov.


Kontaktujte nás s otázkami alebo sa dozviete viac o zásadách a oznámeniach spoločnosti Celgene týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Informácie poskytnuté v tomto formulári budú použité spoločnosťou Celgene na účely odpovede na Vašu žiadosť.

Informácie o tom, ako spoločnosť Celgene spracováva informácie, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Celgene.

Slovenia

POLITIKA CELGENE ZASEBNOSTI

V podjetju Celgene priznavamo pomen in smo v celoti zavezani k varovanju zasebnosti informacij, povezanih z vsemi posamezniki, s katerimi sodelujemo.

Naši pravilniki o zasebnosti in obvestila zagotavljajo pomembne podrobnosti o tem, kako in zakaj jih Celgene Corporation in njegovi svetovni podružnici obdelujejo osebne podatke, za katere se lahko razkrijejo informacije, pa tudi pravice posameznikov.

To zagotavlja splošen pregled nad tem, kako obdelujemo in zaščitimo informacije o posameznikih, vključno s splošnimi člani javnosti, obiskovalci spletnih strani, kandidati za delovno mesto, poslovne partnerje, regulatorne stike in bolnike.

V tem obvestilu so predstavljeni specifični podatki o obdelavi osebnih podatkov o zdravstvenih delavcih in svetovalcih, s katerimi sodelujemo.


V tem obvestilu so opisane posebne informacije o obdelavi osebnih podatkov o osebah, na katere se nanašajo osebni podatki, katerih podatke obdeluje Celgene v okviru kliničnih preskušanj, opazovalnih študij in drugih raziskovalnih projektov.Prosimo, da nas kontaktirate z vprašanji ali če želite izvedeti več o politikah in obvestilih podjetja Celgene.

Podatke v tem obrazcu bo Celgene uporabil za odziv na vašo zahtevo.

Za informacije o tem, kako Celgene obdeluje informacije, preberite Celgeneovo politiko zasebnosti.